بهترین خوراکی که می تواند در این وضعیت اضافه گردد مواد خشبی است. بعلت اینکه با تبخیر به وسیله میکروبهای سکوم مقدار بیشتری حرارت تولید می گردد. اسبها می توانند در کمبود آب از یخ و یا برف مصرف داشته باشند و به زندگی خود ادامه دهند ولی انجام و تداوم این کار باعث کاهش مصرف آب می گردد که می تواند باعث کاهش مصرف ماده خشک و در نتیجه کاهش وزن حیوان گردد. برای به حد مناسب رساندن مصرف آب باید آب را با درجه حرارت ۴۵ تا ۶۵ درجه فارنهایت(۷/۲ تا ۱۸/۳ سانتیگراد) در اختیار حیوان قرار داد.